7
 
 
วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
กิจกรรม 5ส+3
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


   
 
การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุน ทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ
เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
  ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและ
มีสิทธิเข้าสอบ แข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ครั้งที่ 2/2566
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รอบที่ 2/2563 และ รอบที่ 2/2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     ประกาศรับสมัคร
  1. เกณฑ์การให้คะแนน
2. กำหนดการ-ขั้นตอน
3. แบบ คส.01 ใบสมัคร
  4. แบบ คส.02 ใบเสนอชื่อ
  5. แบบ คส.03 ข้อมูลเบื้องต้น
   
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
ประกาศม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
และมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1-2566 ลงวันที่ 27มกราคม 2566
 
  1. เอกสารแนบ 1
2. เอกสารแนบ 2
3. เอกสารแนบ 3
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566
ประกาศฯ ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขี้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รอบที่ 2/2565 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขี้น ตำแหน่งประเทภผู้บริหาร รอบที่ 2/2565 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศฯ เรื่อง ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขี้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รอบที่ 2/2563 และ รอบที่ 1/2564 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
   
   
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565
   
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
  ------------------------------------------------------------------------------
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2565 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 
  ประกาศรับสมัคร
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ1)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ2)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ3)
  ------------------------------------------------------------------------------
ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565
 
  ประกาศรับสมัคร
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ1)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ2)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ3)
  ------------------------------------------------------------------------------
ประกาศฯ เรื่อง ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศฯ เรื่อง ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2563 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 (ฉบับที่ 2)
ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเรื่อง การปรับตัวตามเกณฑ์และการทำผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65
* ลิงค์การอบรมในช่วงเช้า
* ลิงค์การอบรมในช่วงบ่าย
ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทปบันทึกการบรรยายโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรรภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
(MP4)
เอกสารบรรยายโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรรภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อประเมินและและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1-2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 
  ประกาศรับสมัคร
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ1)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ2)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ3)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2563 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1-2564 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1-2563 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 2-2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
ประกาศฯ เรื่อง ประการรายชื่อผู้สมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
ประกาศ ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21- 30 กรกฎาคม 2564
   
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
   
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 
  ประกาศรับสมัคร
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ1)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ2)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ3)
  ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
   
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมินฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
  แบบ กบม.1 ขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (Update 22-02-65) 
  แบบ กบม.2 ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (Update 27-10-64) 
  แบบ กบม.3 ขอกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (Update 27-10-64)
  แบบ กบม.4 ขอกำหนดตำแหน่ง กรณีหัวหน้างาน (Update 21-10-64)
   
  ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1-2563 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
  ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2563 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
   
  หนังสือนำ ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
 
  ประกาศข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  ประกาศลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศฯรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1- 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รอบ1/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
แผนสำรวจรายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่1/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
ประกาศฯ เรื่อง ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
แบบฟอร์ม "ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564
ลงวันที่7มกราคม 2564
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2564
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
  ประกาศรับสมัคร
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ1)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ2)
  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารแนบ3)
   
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  แบบฟอร์มการขอประเมินตำแหน่งจากพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่านิยมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563
กรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) พ.ศ. 2563 - 2565
รายงานผลจำนวนผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาตาม IDP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  แบบรายงานผลผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP (หน่วยงาน)
  แบบรายงานผลผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP (ผู้บริหาร)
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 2)
   
ซักซ้อมความเข้าใจ เหตุอันสมควรในการต่อระยะเวลาสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มผู้บริหาร
แบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คณาจารย์ลาหยุดราชการ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ การกำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน
  แบบฟอร์มข้อตกลง Excle
ประกาศฯ การกำหนดเหตุอันสมควรในการต่อระยะเวลาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีประจำศูนย์พื้นที่
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562
ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินทดแทน
ประกาศฯ การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
  รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งประกาศฯ การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินค่างาน
 
  คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนแบบประเมินค่างาน
  แบบประเมินค่างานกรณีหัวหน้างาน
  แบบประเมินค่างาน
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะ

คณะ, สถาบัน/สำนัก, กอง
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 
  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน ฉบับแก้ไข ณ 27 ส.ค. 62
  คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2561
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ 2561
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันสังคม
 
  การใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม
  คู่มือการใช้งาน
ประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)

ระเบียบฯ ว่าด้วยวันเวลาการทำงาน หลักเกณฑ์การลาของลูกจ้าง พ.ศ. 2561
    เอกสารการประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
    ฟอร์มหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2560
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีคิดการภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 (ฉบับที่2)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย (สคต.01)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.02)
  แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.03)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2560
    ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2559
    ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
  แบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2559
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุน พ.ศ. 2559
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของบุคลากรสายวิชาการ
    แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สำหรับคณะ)
    แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สำหรับสถาบัน / สำนัก / กอง)
    ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
    ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
    อัตราแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการทางวิชากร
    รวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   

การขอหนังสือมอบอำนาจสำหรับงานบริการทางวิชาการของหน่วยงาน

   

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ฉบับที่ 2
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับวันเวลาการทำงานและการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้
และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้‏
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่ทางวิชาการในการสอนภาษาหรือวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลน
    ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน
และการจัดทำบัญชี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
    บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
    เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อธนาคารออมสิน
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ.2558
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการลา
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร พ.ศ.2559
    การจัดทำประวัติของผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารระดับรองคณบดี
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
    แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ 2557
    ประกาศ มทรส. เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ.2557
    แบบขอข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อนำเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
    การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลา
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
     รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี 2552-2554
     แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
     ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
     หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ
     แบบฟอร์มเอกสารการบรรยายลักษณะงาน (JD)
     บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
    การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb ( ศธ 0585.05/ว3104 ลว.9 ธ.ค. 53 )
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104
Email : personnel@rmutsb.ac.th